محمدهادی خالق­زادهپایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1چهره زن در داستان های امین فقیرینیلوفر محمودیkaviani.somayeh@gmail.comاستاد راهنما
2جغد و هما در شعر فارسی قرن هفتم و هشتمعدل رساییان فردavahossiny@gmail.comاستاد راهنما
3باز و عقاب در شعر فارسي قرن هفتم و هشتم پارسا شعبانیrazyehmohamadi9@gmail.comاستاد راهنما
4شاه و گدا در شعر شاعران قرن ششم تا هشتمعالمی اصل شادیshadialami1395@gmail.comاستاد راهنما
5راستگویی و دروغ از دیدگاه شعرای قرن هفتم و هشتمناهید ریائی چنارستان سفلیn.riaeeاستاد راهنما
6بررسی عناصر کودکانه در شعر معاصر با تکیه بر اشعار ملک الشعرای بهار، شهریار و نیمایوشیجرشید طاعت پورrasgidtaat1396@gmail.comاستاد راهنما
7سبک شناسی و تحلیل ادبی آثار کی عطا طاهری بویراحمدیابراهیم عزیزی تل گردe.azizi33@yahoo.comاستاد راهنما