فرشاد باغبانپست الکترونیکی:baghibaghban@yahoo.com
گروه آموزشی:دامپزشکی
رتبه:استادبار
دانشکده:علوم پایه
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1سنجش مقاومت پادزیستی باکتری اشریشیا کلی (Escherichia coli) در کودکان مبتلا به عفونت ادراری در شهرستان دزفولارغوان عطائی نسبarghavanataeinasab@gmail.comاستاد راهنما
2ارزیابی مقاومت دارویی به کارباپنم ها در سویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده در شهر یاسوج حسین قلم فرساhossein.ghalamfarsa65@gmail.comاستاد راهنما
3ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی خرفه ( portulaca oleracea) بر هلیکوباکتر پیلوری سیده پریزاد رمضانیparizad.ramezani@gmail.comاستاد راهنما