سید احسان امیرحسینیپست الکترونیکی:Amirhosseini474@gmail.com
گروه آموزشی:تربیت بدنی
رتبه:مربی
دانشکده:علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسي رابطه بين فرايند جانشين پروري و بلوغ سازماني كاركنان و سبك رهبري مديران در شركت گاز ياسوجداود مرادی زانیانیdawoodmoradi1247@gmail.comاستاد راهنما
2بررسی رابطه بین عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه در شرکت گاز استان کهگیلویه و بویر احمدفرزاد نجفی علی ابادfarzadnajafi1359@gmail.comاستاد راهنما
3بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمان و وفاداری کارکنان به سازمان( مطالعه موردی : استانداری استان کهگیلویه و بویراحمدبهروز معصومی جدول قدمbehrozmasoumi212@gmail.comاستاد راهنما
4بررسی رابطه مدیریت تفاوت های فردی و برنامه ریزی راهبردی با درگیری شغلی کارکنان نعمت اله دارفرینdarfarin@gmail.comاستاد راهنما
5بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش با توانمد سازی کارکنان اداره کل استاندارد استان کهگیلویه و بویر احمدمهرداد مسعود نژادmehrdadmasuodnejad1352@gmail.comاستاد راهنما
6بررسی رابطه هوش هیجانی و جامعه پذیری با توانمندی کارکنان اداره فرهنگ و ارشاد استان کهگیلویه و بویر احمدراضیه السادات موسوی نژادmosavileila67@yahoo.comاستاد راهنما
7ارتباط سکوت سازمانی و فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج1394فرج الله حیدری ارجلوf.heidari1342@gmail.comاستاد راهنما
8تاثیر یکدوره 12 هفته¬ای تمرین هوازی به همراه تمرینات میان تنه بر سطوح آدیپونکتین سرمی و مقاومت به انسولین مردان دارای اضافه وزنسید محمد لطیف موسویmosavii1338@yahoo.comاستاد راهنما
9نقش مديريت دانش سازماني بر نوآوری درسازمانهاي دولتي فاطمه علی پور دولت ابادf.bina2000@gmail.comاستاد راهنما
10بررسی رابطه بین سبک رهبری هوش هیجانی و مدیریت زمان با عملکرد سازمانی کارکنان استانداری کهگیلویه و بویراحمدسیدهادی رمضانی پورمهریانFSاستاد راهنما