داریوش بابائیپست الکترونیکی:dr.babaei56@yahoo.com
گروه آموزشی:حقوق
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1رکن روانی در جرائم اقتصادیزهرا خلفیmaryamkhalafi@gmail.comاستاد راهنما
2تکلیف بایع در خصوص تعیین و معرفی مبیعحدیث سهرابی سنندجhiva125@ymail.comاستاد راهنما
3بررسی هارد شیپ دراسناد بین‌المللی و تطبیق آن با عناوین مشابه در حقوق ایران خدایار خسروانیkhodayar.khosranani.6990@gmail.comاستاد راهنما
4مسؤلیت مدنی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان داروغفار احسان بخشehsanbakhsh101@gmail.comاستاد راهنما
5صلاحیت مراجع در رسیدگی به جرائم پزشکی و علوم داروئیعلی طاهریali.taheri8342@yahoo.comاستاد راهنما
6بررسی نقش ژنتیک ووراثت برارتکاب به جرم ازدیدگاه مکتب تحققیپوراندخت حبیبیs.habibi2013@yahoo.comاستاد راهنما
7تحلیل و ارزیابی جایگاه اسناد رسمی در برابر اسناد عادی و غیر رسمی در قوانین موضوعه ایرانسینا نیک فرaliazadpor2864 @gmail.comاستاد راهنما
8بررسی جایگاه قولنامه های عادی در برابر اسناد رسمیصاحبعلی اکوانیانsa.ak1394@gmail.comاستاد راهنما
91- بررسی عدم ثبت وقایع چهارگانه (ولادت ، وفات ، ازدواج ، طلاق) و آثار آن از منظر حقوق جزای ایران حسن ملکیh.maleki1386@chmail.irاستاد راهنما
10تحلیل جرم شناختی عوامل موثر برانحرافات جنسي در بين مردان و زنان متاهل شهر ياسوج در سالهای 1394حامد مرادی نصرآبادعلیاhamed.moradi1010@gmail.comاستاد راهنما