کرم جانی پورپست الکترونیکی:k.janipour.1349@gmail.com
گروه آموزشی:حقوق
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی مسولیت جزایی اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسیبهزاد امیریbehzadamiri0696@gmail.comاستاد راهنما
2جرم شناسی دختران فراری و زابطه آن با بزهکاریسیدمحراب علوی مهریانmehrabalavi59@chmail.irاستاد راهنما
3بررسی نقش امربه معروف وروحانیت ومساجد درپیشگیری ازجرم درشهر نورابادمهرانگیز جعفریmehrangizjafari2014@yahoo.comاستاد راهنما
4بررسی فقهی و حقوقی گرانفروشی ،کم فروشی و احتکار علی صالح فرزادیانalisaleh.farzadiyan@gmail.comاستاد راهنما
5سیاست جنایی ایران در ارتباط با جرایم تکدیگری، کلاشی و ولگردی اسماعیل ضیاEsmaeel.zia@gmail.comاستاد راهنما
6بررسی راهکارهای قانونی و نظارتی جلوگیری از فساد اقتصادي در شوراهاي اسلامی شهر و روستاسیدابراهیم درخورdarkhor.ebrahim@gmail.comاستاد راهنما
7بررسی حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان و تاثیر آن بر پیشگیری از جرمعلی خان قلی پوریali.gholipori94@gmail.comاستاد راهنما
8مسئولیت کیفری تولید کالای معیوباکبر کریمیakbarkarimi1355@gmail.comاستاد راهنما
9بررسی حق سکوت متهم در آیین دادرسی کیفری از منظر «بزه دیده شناسی ثانویه سازمانی» حامد آتش پنجه hamed_atish@yahoo.comاستاد راهنما
10مسئولیت حقوقی مراکز پژشکیایوب مهدی پور مادوانauoobmehdipour@yahoo.comاستاد راهنما