علی جمادیپست الکترونیکی:jamadiali@gmail.com
گروه آموزشی:حقوق
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی حقوقی و جرم شناسی بزه کودک آزاری در حقوق کیفری ایرانعلی اصغر گلابیaliasghargolabi@gmail.comاستاد راهنما
2بررسی نقش محله های پر خطر و آلوده در ایجاد گرایش نسبت به مصرف مواد به خصوص در نوجوانان و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمدعبدالصمد صدقیjoverd1300@gmail.comاستاد راهنما
3بررسی تاثیر رضایت قربانی در جنایتفاطمه شریعتی تبارnet.navod@gmail.comاستاد راهنما
4بررسی اعتبارات احکام کیفری دادگاههای خارجی در ایرانزهرا جوکارzahrajokar1365@gmail.comاستاد راهنما
5بررسی جایگاه قائده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در حدود و قصاصعلی جوکارaj91107930@gmail.comاستاد راهنما
6موقعیت بزه دیده در تعیین مجازاتخدابخش میرزاییMirzaiee@kazerunsfu.ac.irاستاد راهنما
7تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللوهاب باقرپورbehdad.13601@gmail.comاستاد راهنما
8جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های مخابراتیزینب حسن پورhasanpoor1393@gmail.comاستاد راهنما
9جرم انگاری توهین به اعتقادات مذهبی در حقوق جزاوجرم شناسی(با تاکید بر فقه امامیه)مرضیه بهورbehvarm@gmail.comاستاد راهنما
10مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایرانسیده لیلا جهان اراjahanara438@gmail.comاستاد راهنما