مهران جعفریپست الکترونیکی:mehran95_jafari@yahoo.com
گروه آموزشی:فقه و مبانی حقوق- حقوق
رتبه:استاد یار
دانشکده:علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی تطبیقی تقصیر فاحش در ماده 301 قانون مجازات اسلامی 1392 با فقه مذاهب خمسهسجاد اندرخوردsajadandarkhord313@gmail.comاستاد راهنما
2بررسی تحلیلی سیاست جنایی ایران در استفاده از قرار بازداشت موقتمحبوبه محمدیmahboobeh64.mohammadi@gmail.comاستاد راهنما
3تحلیل حقوقی جرم شناختی انتشارحکم محکومیتافشین توکلیafshin.tavakoli125@gmail.comاستاد راهنما
4سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامیابراهیم عوض پور ناصرابادsetayeshavazpoor@yahoo.comاستاد راهنما
5بررسی تطبیقی شرط بنایی و لوازم عرفی رقیه الیاس پورeliaspour3699@yahoo.comاستاد راهنما
6جایگاه دولت درنظارت بر شرکتهای خصوصی وخصوصی سازی آنهاهاشم دانشگرhashem.daneshgr@yahooاستاد راهنما
7جبران خسارت زیان دیدگان سوانح هوایی در حقوق مدنی ایران و فقه امامیهفرشته صناعیf.sanaei@ymail.comاستاد راهنما
8نقش قرارهای تامین در حقوق دفاعی متهمفهیمه موسویkafinet_datnet@yahoo.comاستاد راهنما
9اهمیت و نقش روانشناسی در دادگاه اطفال و کانون های اصلاح و تربیتمیثم آذر ائینmaysam.azar@yahoo.comاستاد راهنما
10خیارات در قراردادهای الکترونیکاحسان رزمجوییahmadighasem8@gmail.comاستاد راهنما