علی پور جواهریپست الکترونیکی:a.pourjavaheri@gmail.com
گروه آموزشی:فقه و حقوق اسلامی
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم انسانی
رزومه پژوهشیکتب تالیفی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی احکام عیدین، مراسم عزاداری وسوگواری از منظر مذاهب خمسه علی دستیارalidastyar59@gmail.comاستاد راهنما
2بررسی احکام قصر صلاة از منظر مذاهب خمسه عمار جلالیamarejalali@gmail.comاستاد راهنما
3بررسی جایگاه حقوق سادات در فقه امامیهفاطمه اتش بارfatemeh. atashbar69@gmail.comاستاد راهنما
4حمایت های کیفری از مدلس و مغبون درقانون ایرانفریده میرفردیfa.mirfardi67@gmail.comاستاد راهنما
5بررسی احکام روزه از منظر فقهای امامیه ویهود ومسیحیتخدیجه شاکریkh.sh1394@gmail.comاستاد راهنما
6قضاوت زنان از منظر مذاهب خمسهشیروان بخشنده نیاshiravan bakhshandehnia.2015استاد راهنما
7احکام جهاددراسلام ومقایسه آن با قوانین بین المللیمعصومه مهماندار بهرغانیmojtaba.mohammadi.berghani@gmail.comاستاد راهنما
8مبانی فقهی و حقوقی توکیل زوجه در طلاق(ازمنظرفقه امامیه وحقوق ایران)قاسم مثنویghasem.masnavi@yahoo.comاستاد راهنما
9بررسی سود اوراق مشارکت از منظر فقه امامیه و حقوق ایرانسیده رضوان مشفق نیاali564451mm@gmail.comاستاد راهنما
10بررسی مبانی فقهی و حقوقی گزینش از منظر فقه امامیه و حقوق ایران زهرا نیکوکار مطلقnikookarmoz@gmail.comاستاد راهنما