علی حسینی قهرودیپست الکترونیکی:ali.hosseini.gh@gmail.com
گروه آموزشی:کامپیوتر
رتبه:مربی
دانشکده:فنی مهندسی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1ارایه روشی برای دسته بندی نویز در زیر آبوحید هادیان شیرازیvahidhadianshirazi@yahoo.comاستاد راهنما
2ارائه راهکاری موثر جهت کاهش مصرف انرژی در کشف دستگاههای بی سیمموسی یحیی پورmu.yahyapor@gmail.comاستاد راهنما
3ارائه ی روش جدید مقاوم در برابر خطا جهت کنترل توپولوژی در شبکه ی حسگر بیسیمامید پرویزیparvizi.omid69@gmail.comاستاد راهنما
4تشخیص حالت چهره با استفاده از الگوی محلی جهتدار و نمایش تنک تصویرمحمد مرادیbabak_a69@yahoo.comاستاد راهنما
5ارائه روشی با استفاده از الگوریتم درخت پياپي فشرده جهت ايجاد توازن بار در مدل نگاشت-كاهشفریبا احمدی نیکوfaribaahmadinekoo@gmail.comاستاد راهنما