علی باقری نیاپست الکترونیکی:ali.bagherinia@gmail.com
گروه آموزشی:مهندسی کامپیوتر
رتبه:مربی
دانشکده:فنی مهندسی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1زمانبندي وظایف بر اساس الگوریتم بهبودیافته کلونی مورچگان برمبنای الگوریتم ژنتیک در محیط هاي محاسبات ابريحامد ارامشhamed.ar68@gmail.comاستاد راهنما
2پیش بینی مدت زمان دریافت مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از شبکه‌های عصبی پس انتشار خطاجواد قیصریgheisarij@gmail.comاستاد راهنما
3بهینه سازی تکرار منابع در یک سیستم رایانش ابریمجید درستهmajid.dorosteh@gmail.comاستاد راهنما
4بهبود سیستم¬های توصیه گر مشارکت محور با استفاده از یک روش خوشه¬بندی دینامیک-فازی امید محنایی بی زلیخاییmahnaei.omid@gmail.comاستاد راهنما
5ارایه روشی بهينه‌ برای كشف منبع در محيط گريداحمد پریچهرparichehr.ahmad@gmail.comاستاد راهنما
6خوشه‌بندی ترکیبی سلسله مراتبی به کمک الگوریتم‌های بهینه‌سازی تکاملیمیلاد شریفیmilad.sharifi167gmail.comاستاد راهنما
7رویکردی جهت زمانبندی جریان کار آگاه از انرژی در محیط رایانش ابریعبدالوهاب شیرودیshiroodia@gmail.comاستاد راهنما
8زمانبندی آگاه به موقعیت داده ها در محیط رایانشابری با استفاده از ترکیبالگوریتم ژنتیک و بهینه سازی واکنش شیمیاییسیده اسیه موسوی امجدmoosaviasgeh@gmail.comاستاد راهنما
9زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم زنبور عسلسعید پروازsaeid.parvaz@yahoo.comاستاد راهنما
10ارائه یک الگوریتم مسیریابی مبتنی بر تراکم مشبک گونه و الگوریتم توده ذراتکوثر جوکار حسن ابادkowsar.jokar@gmail.comاستاد راهنما