حمید پروینپست الکترونیکی:parvinhamid@gmail.com
گروه آموزشی:مهندسی کامپیوتر
رتبه:استادیار پایه 5
دانشکده:فنی مهندسی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1خوشه بندی ترکیبی بر پایه انباشت شواهد احتمالی تکاملیمرضیه داودیdavoodimarziehاستاد راهنما
2خوشه بندی ترکیبی تشدیدی با خوشه‌بندفازی پایه وزن دار در سطح ویژگی‌ها و خوشه هاایمان جعفریiman.jafari90@gmail.comاستاد راهنما
3استفاده از الگوریتم تکاملی جهت یادگیری بهتر درخت تصمیم در یادگیری داده‌های بانکیسجاد نظریnazari.airport@yahoo.comاستاد راهنما
4ارایه یک الگوریتم فراابتکاری : الگوریتم بهینه سازی SSPCOروح اله امیدوارمنصورابادr.omidvar.uni@gmail.comاستاد راهنما
5معرفی یک روش انتخاب ویژگی نو برای اعمال در یافتن متون مرتبطعیسی جعفری3is4.jafari@gmail.comاستاد راهنما
6ارایه یک رویکرد جدید در شبکههای حسگر بیسیم با در نظر گرفتن پوشش کامل و غیر فعال سازی محلیمحمد رضا دهقان3is4.jafari@gmail.comاستاد راهنما
7آنالیز داده های توصیفی به وسیله تکنیک های محاسباتی تکاملی با رویکرد خوشه بندی Kmeans مبتنی بر PSOکاوه حسین ابادیkaveh.h65@gmail.comاستاد راهنما
8پیاده سازی و ارزیابی خوشه بندی ترکیبی با استفاده از الگوریتم های k-mean،C-means،PSO،GA وSimulated Annealing الیاس دستوریانeliasdastorian@gmail.comاستاد راهنما
9یک روش بهینه سازی جدید مبتنی بر گروه ذرات چندجمعیتی با خوشه بندی و حافظه برای حل مسایل بهینه سازی پویاسیده الهه حسین پور ده بزرگElahe_hosseinp0or@yahoo.comاستاد راهنما
10ارائه الگوریتم دسته مرغ و جوجه‌ها مبتنی بر حافظه و خوشه‌بندی برای حل مسائل بهینه‌سازی پویا عباس میرزاییAbbaspd_2010@yahoo.comاستاد راهنما