فرهاد رادپست الکترونیکی:rad@iauyasooj.ac.ir , phd.rad.farhad@gmail.com
گروه آموزشی:کامپیوتر
رتبه:مربی
دانشکده:فنی مهندسی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1انتخاب سرخوشه مناسب توسط ابرگره در شبکه حسگر بیسیمابراهیم خلیلی اردلیKhalili.ebrahim.edu@gmail.comاستاد راهنما
2ارئه راهکاری جدید برای جلوگیری از حملات تزریق به پایگاه د اده های SQLمحمد اسفندیاری بیات09173188447@yahoo.comاستاد راهنما
3افزایش طول عمر شبکه حسگر بیسیم با استفاده ازبهبود الگوریتمی الهام گرفته از طبیعتمحسن نوروزیان نصراباد سفلیm.norouzian2014@gmail.comاستاد راهنما
4خوشه بندی مبتنی بر نگاشت کاهش جهت بهبود کارآیی شبکه های حسگر بی سیمظفر برقکbarghakz.1457@gmail.comاستاد راهنما
5ارائه یک روش خوشه بندی برای بهبود کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بی سیمسجاد جعفری برزابادsajjad.jafari.b@gmail.comاستاد راهنما
6تحلیل و شبیه سازی الگوریتم های ارسال بسته در شبکه های نظیر به نظیر (P2P)مراد علی دسترسmdastras.md@gmail.comاستاد راهنما
7ارایه راه کاری جدید برای سازماندهی تيمی از خبرگان در شبکه های اجتماعی سید علی افتخاریali_eftekhari_66@yahoo.comاستاد راهنما
8شبیه سازی و ارزیابی الگوریتم های مسیریابی در شبکه بر روی تراشه فتانه حیدریf.heydari_11@yahoo.comاستاد راهنما
9 ارایه راهکارهایی به منظور بهبود کارایی و کیفیت خدمات شبکه بی سیم در محیط چندگامه سید ایمان ملک حسینیIman.MalekHosseini@gmail.comاستاد راهنما
10ارزیابی کارایی مکانیزم سویچینگ و الگوریتمهای مسیریابی در شبکه بروی تراشهسیده معصومه طباطباییmasi62.tabatabaie@gmail.comاستاد راهنما