طالب حسن پور چنارستان سفلیپست الکترونیکی:talebhassanpour@yahoo.com
گروه آموزشی: حقوق
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی عوامل موثر بر افزایش تخلفات رانندگی در شهر یاسوجمحمد نژاد حسینیsadeghe73@gmail.comاستاد راهنما
2 عوامل موثر بر سرقت در بین افراد بالای 18 سال در شهر کازرونسکینه خواجه استاد راهنما
3 بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر در شهر یاسوجمحمد دیباmohammaddiba1370@gmail.comاستاد راهنما