عبداله خادمی مقدمپست الکترونیکی:omidkhademi@gmail.com
گروه آموزشی:زبان
رتبه:مربی
دانشکده:علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی تاثیر حمایت ادراک شده از سوی سازمان بر تعهد سازمانی کارکنان و عملکرد سازمانی در بین کارکنان شرکت نفت و گاز آغاجاریحسن موسوی نسبh.mosavinasab@gmail.comاستاد راهنما
2بررسی رابطه ی رهبری تحول آفرین با عملکرد منابع انسانی(مطالعه موردی: شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری).ایوب پایابayobchanglvaei@yahoo.comاستاد راهنما
3بررسی تاثیر افشای اجباری اطلاعات مالی بر وضعیت مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانامید اروندrezaiehamideh2000@gmail.comاستاد راهنما
4بررسی رابطه بین خصوصیات جبرانی هیات مدیره شرکت ها با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانابراهیم محمدی منشelham.sanaei1993@gmail.comاستاد راهنما
5بررسی ارتباط میان پدیدة جهیزیه سیاسی با فرهنگ سازمانی دربین مدیران سازمان های دولتی استان بوشهرگله گیری زاده رضاreza_erfan2@yahoo.comاستاد راهنما
6بررسی خصوصیات شخصیتی مدیران و رابطه آن با سرمایه معنوی در دانشگاه ازاد اسلامی استان بوشهر دریانورد صغریreza_erfan2@yahoo.comاستاد راهنما