دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 3                   کاربران مهمان: 675
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نادر رنجبر
تاریخ:
1398/09/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نادر رنجبر
تاریخ:
1398/09/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ضرغام باقر پور
تاریخ:
1398/09/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسماعیل کشاورز
تاریخ:
1398/08/13
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زاهد مرادی
تاریخ:
1398/07/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زاهد مرادی
تاریخ:
1398/07/15
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی شکفته دل
تاریخ:
1398/06/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سجاد قاسمی
تاریخ:
1398/06/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عبدالحسین اکبری
تاریخ:
1398/06/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عبدالحسین اکبری
تاریخ:
1398/06/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عبدالحسین اکبری
تاریخ:
1398/06/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عبدالحسین اکبری
تاریخ:
1398/05/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیروس مهدی پور بیرگانی
تاریخ:
1398/05/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمیده حمیدی نیا
تاریخ:
1398/04/15
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمیده حمیدی نیا
تاریخ:
1398/04/15
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میلاد حسینی
تاریخ:
1398/04/11
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی شکفته دل مورد تصویب مدیر گروه علی مهبودی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی پاسخ دینامیکی بر میزان جابه جایی سازه ی بتنی در اثر اعمال بارهای انفجاری .......
تاریخ:
1398/04/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سجاد قاسمی مورد تصویب مدیر گروه علی مهبودی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه راهکاری جهت جلوگیری از جاری شدن آماتورهای تیر در محل اتصال به ستون ساختمان های بتنی .......
تاریخ:
1398/04/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی مهبودی
دانشجو: امیری نیکو سعید
تاریخ:
1398/04/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی مهبودی
دانشجو: صادق ا بوذری
تاریخ:
1398/04/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی مهبودی
دانشجو: رضا جهانتاب
تاریخ:
1398/04/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی مهبودی
دانشجو: قاسمی علی اباد سجاد
تاریخ:
1398/04/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی مهبودی
دانشجو: حمزه معظمی
تاریخ:
1398/04/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی شکفته دل مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی پاسخ دینامیکی بر میزان جابه جایی سازه ی بتنی در اثر اعمال بارهای انفجاری .......
تاریخ:
1398/04/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سجاد قاسمی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه راهکاری جهت جلوگیری از جاری شدن آماتورهای تیر در محل اتصال به ستون ساختمان های بتنی .......
تاریخ:
1398/04/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مسعود توسن
تاریخ:
1398/03/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سجاد دستیاران
تاریخ:
1398/03/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سجاد دستیاران
تاریخ:
1398/03/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عظیم عظیمی
تاریخ:
1398/03/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:داریوش بابایی
دانشجو: رحیم عالی پور
تاریخ:
1398/03/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رحیم عالی پور
تاریخ:
1398/03/21
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:داریوش بابایی
دانشجو: رهبر حمزه
تاریخ:
1398/03/19
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:داریوش بابایی
دانشجو: محمدعلی دارابی
تاریخ:
1398/03/19
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی پیرزاد
دانشجو: حسین استادی
تاریخ:
1398/03/18
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی پیرزاد
دانشجو: حجت اله صالحی
تاریخ:
1398/03/18
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی پیرزاد
دانشجو: رحیم بنام
تاریخ:
1398/03/18
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی پیرزاد
دانشجو: منصور شمعدانی
تاریخ:
1398/03/18
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی پیرزاد
دانشجو: دهناد محمد
تاریخ:
1398/03/18
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی پیرزاد
دانشجو: ابوالحسن گرجی پور
تاریخ:
1398/03/18
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو افشین عزیزی طاس احمدی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی فقهی و حقوقی زمان انتقال مالکیت در عقود تملیکی .......
تاریخ:
1398/03/14

سوالات متداول