دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 104                   کاربران مهمان: 812
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علیرضا ماردپور
دانشجو: نسیبه نیکنام
تاریخ:
1397/11/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمانه موئدی
تاریخ:
1397/11/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم فرهادی
تاریخ:
1397/11/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم فرهادی
تاریخ:
1397/11/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهزاد سلیم دهکردی
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مصطفی مسلمی
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم فرهادی
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی جهانتاب مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهینه سازی زمان واقعی صرفه جویی در انرژی فیلتر فعال .......
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عادله صحرائی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه وضعیت بهداشت روانی معلمان مدارس عادی در مقایسه با معلمان مدارس استثنایی شهر اصفهان .......
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا نعمتی سوق مورد تصویب مدیر گروه مهدی حسینی فرهی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی خصوصیات فیزیکو شیمایی نشاسته ذرت تحت تاثیر فشار مثبت .......
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سمانه موئدی مورد تصویب مدیر گروه مهدی حسینی فرهی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی تاثیر تغییرات فشار بر خصوصیات عملکردی نشاسته تاپیوکا .......
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم فرهادی مورد تصویب مدیر گروه مهدی حسینی فرهی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر تغییرات فشار بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی نشاسته گندم .......
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا نعمتی سوق مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی خصوصیات فیزیکو شیمایی نشاسته ذرت تحت تاثیر فشار مثبت .......
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم فرهادی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر تغییرات فشار بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی نشاسته گندم .......
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرضیه خدام
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فهیمه علیزاده
دانشجو: اسما حسینی
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حیدری محمد مورد تصویب مدیر گروه سیده راضیه ملک حسینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: استفاده از روشهای استدلال فازی جهت مقدار دهی کارا برای متغیرهای یک الگوریتم جمعیت محور .......
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضاپور محمد
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضاپور محمد
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضاپور محمد
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضاپور محمد
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضاپور محمد
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضاپور محمد
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حیدری محمد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: استفاده از روشهای استدلال فازی جهت مقدار دهی کارا برای متغیرهای یک الگوریتم جمعیت محور .......
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نسیبه نیکنام
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نسیبه نیکنام
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نسیبه نیکنام
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علیرضا ماردپور
دانشجو: سمیرا احمدی
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهناز منوچهری
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهناز منوچهری
تاریخ:
1397/11/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیرا احمدی
تاریخ:
1397/11/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیرا احمدی
تاریخ:
1397/11/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیرا احمدی
تاریخ:
1397/11/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رقیه انصاری
تاریخ:
1397/11/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رقیه انصاری
تاریخ:
1397/11/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رقیه انصاری
تاریخ:
1397/11/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رقیه انصاری
تاریخ:
1397/11/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امجد مرادی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تطبیقی راههای انحلال عقود در حقوق ایران و کا من لا .......
تاریخ:
1397/11/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رقیه انصاری
تاریخ:
1397/11/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رقیه انصاری
تاریخ:
1397/11/26

سوالات متداول